Kiwi

Kiwi
— v. (ki·wi)

  1. locksmith shenanigans