Harleton

Harleton
— n. (har·le·ton)

  1. a very large prostitute