Hogwash

Hogwash
— n. (hog·wash)

  1. shampoo for pigs