Vinyl

Vinyl
— v. (vi·nyl)

  1. to strive for nothing