Hockey

Hockey
— v. (hoc·key)

  1. to pawn a vowel