Stimulant

Stimulant
— v. (stim·u·lant)

  1. a borrowed rose