Slapdash

Slapdash
— v. (slap·dash)

  1. a hit and run