Mountie

Mountie
— v. (moun·tie)

  1. to climb atop a vowel