Minotaur

Minotaur
— n. (min·o·taur)

  1. a dark, thick liquid made from tiny fish