Sexton

Sexton
— n. (sex·ton)

  1. an amorous, portly pair