Simpleton

Simpleton
— n. (simp·le·ton)

  1. an easy 2,000 pounds